Tagarchief: ecologie

Bloemenweides kleuren tuinen en openbare ruimtes ecologisch in

ecoflora-3-kopieren
Lees het gehele artikel

Ecologisch groen in tuinen en openbare ruimtes kent een steile opmars. Zo staan oude fruitrassen en ‘vergeten’ groenten weer volop in de belangstelling, net als inheemse planten en kruiden. Ecoflora uit Halle spitst zich al meer dan een kwarteeuw toe op dit marktsegment en levert planten, zaden en waardevol advies aan tuinaannemers en openbare groendiensten.

Ecoflora is tevens pionier in bloemenweides die kleur geven aan grote tuinen, stadsparken of wegbermen, die tegelijkertijd een waardevolle biotoop voor nuttige insecten vormen en de biodiversiteit versterken.

De ene bloemenweide is de andere niet

Verschillen in ondergrond, ligging, bezonning of standplaats vergen een aparte benadering. Om die reden heeft Ecoflora een reeks zadenmengsels ontwikkeld, aangepast aan elke specifieke situatie. Zo zijn er mengsels beschikbaar voor droge of drassige gronden, mengsels met of zonder grassoorten, mengsels voor belopen of begraasde terreinen, mengsels voor grotere oppervlakken, mengsels voor duurzame bloemenweides met onbeperkte levensduur of, net andersom, mengsels met akkerbloemen voor kortlevende bloemenweides.

Ecologie in haar zuiverste vorm

Bloemenweides van Ecoflora zijn vrij uniek qua samenstelling. Zo bevatten ze nagenoeg uitsluitend inheemse bloemenzaden. Het zijn dus autochtone mengsels met zaden van gecertificeerde Belgische origine en productie of zaden afkomstig uit de Benelux, Noord-Frankrijk of het westelijk deel van Duitsland. Er zitten alvast geen exoten in de mengsels die werden samengesteld in functie van bodemeigenschappen, standplaats en toepassing. Ecoflora stelt ook speciale mengsels ter beschikking voor groendaken, begroeiing van voegen of mengsels die bedoeld zijn om bijen aan te trekken.

Advies en begeleiding

Daarnaast heeft Ecoflora een aantal publicaties uitgewerkt met tips en adviezen voor de groenprofessional die zich aan een bloemenweide wil wagen. Deze behandelen alle aspecten van grondvoorbereiding over zaaien tot en met het onderhoud. Leuk om weten is bovendien dat Ecoflora Natuurpunt ondersteunt met een financiële bijdrage voor elke verkochte bloemenweide.

Hou er bij de planning en aanleg wel rekening mee dat een nieuw aangelegde bloemenweide het eerste jaar niet zoveel bloei geeft. Daarom kan het zinvol zijn om wat extra akkerbloemen mee in te zaaien met het vast bloemenmengsel om toch vanaf het eerste jaar een mooi effect te bereiken. Ook zal een ondergrond met ‘lastig’ onkruid (brandnetels, zuring, distels…) wat meer voorbereidend werk vragen en in twee of drie keer onkruidvrij gemaakt moeten worden vooraleer in te zaaien.  

De Pen | Luc De Cleene voormalig docent groenbeheer en ecologie, Odisee

Lees het gehele artikel

Bomen in de publieke ruimte, willen we dat nog?

Als start van de cursus ecologie gaf ik de studenten het volgende mee: ecologische processen en het overgrote deel van de milieuproblematiek vereisen een langetermijnvisie. En daar wringt het schoentje, want beleidsmakers denken op korte termijn, d.w.z op een periode van vier tiot vijf jaar en zeker niet langer.

Een goed begeleide boom is de beste langetermijninvestering. De onderhoudskosten zijn minimaal als hij eenmaal volwassen is en je bent goed voor 100 jaar en meer. Maar er zijn voorwaarden, met name een doordachte soortkeuze, geschikte groeiplaats en correcte uitvoering van initiële en latere noodzakelijke handelingen.

Wat heeft een boom nodig om lang en gezond te groeien? Een doorwortelbaar bodemvolume dat ruim genoeg is en voor water zorgt. Een boom haalt het water uit de bodem, aan het oog onttrokken. De eerste jaren gaat alles goed, en dan, …Het is nochtans eenvoudig rekenwerk: we kennen de gewenste kroonprojectie (= eindbeeld), de vochtbehoefte hieraan gekoppeld, en de gemiddelde neerslag op jaarbasis die het water levert, want in de meeste gevallen is de grondwatertafel onbereikbaar. Ik geef even een concreet voorbeeld: Een boom met diameter 15 m heeft een doorwortelbaar bodemvolume nodig van 230 m² (afhankelijk van soort en standplaats). Gezien de klimaatmodellen een toekomst laten zien met drogere zomers en nattere winters zal deze berekende groeiruimte nog vergroot moeten worden.

Twee voorbeelden uit de praktijk:

• Veel boompjes stoppen met groeien na een jaar of 10. De beschikbare ruimte is ingenomen. Overleven is de boodschap, groei is niet meer aan de orde.

• Bij wegenwerken krijgen (oude/verzwakte) bomen het nogal eens lastig om te overleven. In bepaalde gevallen kan je, ondanks de emotie en veel protest, beter die bomen rooien en nieuwe, groeikrachtige exemplaren van een beter geschikte soort aanplanten. Zomereikenaanplant vervangt de verafschuwde Amerikaanse soortgenoot en dat met ondergrondse groeiplaatsconstructie!

Het AWV (Agenstchap Wegen en Verkeer) vindt de hen aangeleverde berekeningen op basis van het TVB (Technisch Vademecum Bomen) echter ‘overkill’. Met andere woorden het is niet hun probleem hoe de bomen zullen groeien (of niet) over enkele decennia. Het kostenplaatje is nochtans slechts een fractie van het totaalbudget.

Wat betreft het bomenbeleid, lijkt me de logica zelf dit over te laten aan professionelen die bomen en wat ze nodig hebben benaderen op wetenschappelijke basis, zoals het in andere sectoren gebeurt. De bomen zelf vertellen een verhaal. Ze leven als individu langer dan een mens en gaan hun eigen gang, robuust en fier. Laten we hen koesteren en bewonderen, gewoon zoals ze zijn...