Tagarchief: ZinCo

Retentiedaken als duurzame oplossing voor slim waterbeheer

Afb-2
Lees het gehele artikel

800 à 950 millimeter. Zoveel bedraagt de gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar in België en Nederland. Die waarden verbergen echter een verontrustende trend van regenbuien die steeds intenser worden, in combinatie met langere periodes van hitte en droogte. Zoveel mogelijk hemelwater vasthouden op eigen terrein en vertraagd afvoeren is dus de boodschap. Onder de noemer ZinCo Meteo Active ontwikkelde ZinCo diverse basissystemen van retentiedaken.

 “Plensbuien met een intensiteit van 60 tot 100 milliliter per uur zijn al lang geen uitzondering meer in België en Nederland”, zegt Michiel van de Bunt, bedrijfsleider van ZinCo. “In combinatie met een hoge graad van verstedelijking leidt dit steeds vaker tot wateroverlast, omdat bestaande rioleringssystemen niet gedimensioneerd zijn op deze grote hoeveelheden hemelwater in zo’n kort tijdsbestek. Tegelijk bewijzen de voorbije zomers dat we steeds meer rekening zullen moeten houden met lange periodes van hitte en droogte. Die complexe situatie van te veel of te weinig regenwater doet ons nadenken over nieuwe mogelijkheden om waterretentie op eigen terrein te realiseren. Met ons Meteo Active-concept bieden we innovatieve oplossingen aan om groendaken in te zetten als waterbuffer en retentiemiddel.”

Michiel van de Bunt formuleert duidelijke doelstellingen van ZinCo Meteo Active.

Vraag en aanbod

“Vandaag is het zo dat in steden en gemeentes regenwater via verharde oppervlaktes – straten, pleinen en daken – rechtstreeks naar het rioleringsstelsel wordt afgevoerd”, schetst Michiel van de Bunt. “Bij normale regenhoeveelheden is dit geen probleem, maar bij hevige buien kan de riolering die enorme massa hemelwater vaak niet slikken. Door maximaal water op te slaan en later af te voeren, kunnen we die piekbelasting verkleinen.”

“Anderzijds zien we dat de behoefte aan (regen)water hoog is tijdens droge periodes. Omdat de omgeving opwarmt, verdampt het beschikbare water snel en krijgen planten het hard te verduren. Op zo’n moment zou een reservehoeveelheid eerder afgevoerd regenwater erg welkom zijn.”

Buffer of retentie?

“Klassieke voorzieningen, zoals hemelwaterputten, wadi’s of onverharde terreinen, blijven zeker hun nut bewijzen”, geeft Michiel van de Bunt aan. “Ook groendaken kunnen als waterbuffer een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast. Hierbij moeten we het onderscheid maken tussen buffer en retentie, twee begrippen die vaak met elkaar verward worden.”

“Bij het bufferen van regenwater kijken we vooral naar de planten en de onderliggende substraat- en drainagelaag, die als ‘sponzen’ water vasthouden. Via verdamping keert het water terug in de atmosfeer of wordt het vertraagd afgegeven aan de riolering. Bij retentie wordt onder de opbouw van een groendak of daktuin – zonder helling! – een open ruimte gecreëerd waar water gecontroleerd kan stijgen en zakken. Zowel passieve als actieve waterretentie zijn mogelijk.”

Binnen het concept ‘RegENergie’ wordt Meteo Active een actief onderdeel van het warmtesysteem binnen een gebouw.

Van passieve retentie…

“Veel blauwe daken zijn passieve daksystemen”, licht Michiel van de Bunt toe. “Regenwater wordt verzameld in de bergingsruimte van het dak, waarna het met een vast debiet afstroomt. Via een zogenaamde run-off control in het daksysteem kun je zelf de omvang en ledigingstijd van de waterretentie bepalen. Een nadeel van passieve waterretentie is wel de korte verblijftijd van water op het dak. Water stroomt met een vast debiet af, waardoor het op een later moment niet meer bruikbaar is voor het groendak.”

…naar actieve retentie: Meteo Active

Wil je een betere controle van de afstroming op het dak, met extra focus op de waterbehoefte van planten? Dan komt actieve waterretentie in beeld. 

“Ons ZinCo-watermanagementsysteem heet Meteo Active, dat op basis van voorgeprogrammeerde ‘als dit, dan dat’-parameters bepaalt of hemelwater op het dak moet blijven staan en wanneer het moet afstromen. Zo vormt bijvoorbeeld actuele weersinformatie een belangrijk bron bij het aansturen van Meteo Active. Een intense regenbui die op komst is of voorspelde vorst bepalen mee wat het systeem moet doen. Omdat actieve waterretentie water zo lang mogelijk vasthoudt, is er meestal water beschikbaar voor irrigatie en verdamping. Hierdoor draagt het systeem ook bij aan verkoeling tijdens periodes van hittestress.”

Met ZinCo Meteo Active ontwikkelde ZinCo unieke basissystemen voor retentiedaken.

RegENergie als ‘next level’

Binnen het concept ‘RegENergie’ wordt Meteo Active een actief onderdeel van het warmtesysteem binnen een gebouw”, besluit Michiel van de Bunt. “We oogsten de thermische energie uit het regenwater, waarmee vloerverwarming, radiatoren en warm tapwater gerealiseerd kunnen worden. In de zomer is de omgekeerde beweging mogelijk, namelijk het koelen van een gebouw. Dankzij deze duurzame aanpak worden we minder afhankelijk van gasgestuurde toepassingen. Met ZinCo investeren we fors in deze vernieuwende techniek.”  

Nut en belang van milieuproductverklaring

Lees het gehele artikel

De ‘Environmental Product Declaration’ of milieuproductverklaring is een betrouwbaar instrument om de milieu-impact van bouwproducten tijdens hun volledige levenscyclus aan te tonen. Transparante milieu-informatie is voor ZinCo van groot belang. Daarom stelde de onderneming voor het groendaksysteem ‘Lavendelweide’ een milieuproductverklaring op, die nu officieel geverifieerd en gepubliceerd is. 

De kersverse milieuproductverklaring beschrijft de functionele en technische eigenschappen van het product en stelt analysegegevens over de hele levenscyclus ter beschikking. De internationaal erkende milieuproductverklaringen vormen een essentiële hoeksteen van certificatiesystemen voor gebouwen zoals deze van DGNB, BREEAM en LEED. Ze maken vergelijkingen mogelijk tussen producten met dezelfde functie en vormen een belangrijke basis voor de duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen.

Multifunctioneel groendak 

Het ZinCo groendak ‘Lavendelweide’ biedt een permanente habitat voor bepaalde vegetatie op platte en licht hellende daken. Het slaat water op, voert overtollig water af en beschermt de onderliggende dakconstructie. Met dit systeem vergroende daken bieden ecologische, stedenbouwkundige en bouwkundige voordelen, zoals het creëren van nieuwe leefruimte voor flora en fauna, het beperken van het stedelijk hitte-eilandeffect, hemelwaterretentie en extra plaats om te (moes)tuinieren. 

Opbouw uit meerdere lagen

Dit groendaksysteem wordt opgebouwd met vier of vijf lagen, al naargelang het dak al beschermd is tegen wortelpenetratie of niet. Niet wortelvaste waterdichting wordt eerst bedekt met een Root Barrier. Op deze laag of op de standaard wortelwerende waterdichting die er al ligt, wordt een beschermingsmat gelegd. Die gaat mechanische beschadiging tegen en slaat regenwater op. De beschermingsmat wordt bedekt met vier centimeter hoge drainage- en wateropslag-elementen, met uitsparingen aan de bovenzijde en goten aan de onderzijde. Deze elementen worden afgedekt met een Filter Sheet om de drainagefunctie blijvend te garanderen. Daarop komt er minstens 10 centimeter systeemsubstraat met gebroken minerale aggregaten en geselecteerde organische bestanddelen. De systeemsubstraatlaag wordt, ten slotte, vergroend door het aanbrengen van voorgeteelde beplantingen ‘Multitops Lavendelweide’: een specifiek assortiment bestaande uit lavendel, grassen en kruiden als tijm en oregano.

De milieuproductverklaring van het ‘Lavendelweide’ groendaksysteem van ZinCo is officieel geverifieerd.

Vijftigjarige levensduur

Professioneel aangelegde ‘Lavendelweide’ groendaken gaan gemakkelijk vijftig jaar mee, als ze goed verzorgd en onderhouden worden. Onder meer de eisen van de Europese Technische Beoordeling ETA-13/0668 ‘Kits voor Groene daken’ van 12 juni 2018 zijn van toepassing voor dit groendaksysteem. De vereiste kenmerken voor deze beoordeling ziet u hieronder.  

Retentiedaken als stuurbare oplossing voor waterbeheer

Lees het gehele artikel

De hoeveelheid neerslag in België bedraagt al decennialang 700 à 900 millimeter per jaar. Wat wel verandert, is de intensiteit ervan. Buien met een intensiteit van 60 tot 100 millimeter per uur worden steeds frequenter. Combineer dat met de hoge graad van verstedelijking, in Vlaanderen en Brussel in het bijzonder, waardoor regenwater steeds moeilijker zijn weg naar bodem of afvoersystemen vindt, en het probleem is duidelijk. En dat terwijl we op andere momenten net te kampen krijgen met langdurige periodes van hitte en droogte.

De voorbije zomers hebben het telkenmale bevestigd: de weersomstandigheden worden extremer, en dat in beide richtingen. Die veranderingen dwingen ons ertoe om op een andere manier naar de verwerking van regenwater te kijken. Wanneer hebben we een teveel aan regenwater, en op welke momenten is er net een schaarste?

Onder de noemer ZinCo Meteo Active ontwikkelde ZinCo vier basissystemen voor retentiedaken, die op maat afgewerkt worden.

Status quo

Op dit moment wordt regenwater nagenoeg door alle oppervlaktes in steden rechtstreeks naar het rioleringsstelsel afgevoerd. Straten, pleinen en de traditionele daken zijn namelijk zo ontworpen, dat het regenwater zo snel mogelijk afgevoerd wordt. Bij fikse buien zorgt dat echter voor een enorme piekbelasting op de riolering. Net die piek dient verkleind te worden, met name door het regenwater (tijdelijk) op te slaan en geleidelijk of pas op een later moment af te voeren.

Tegelijk is het duidelijk dat regenwater dat op één moment via de riolering afgevoerd wordt, enkele weken later alweer heel hard nodig is. Tijdens langere periodes van droogte warmt de omgeving nu eenmaal sterk op en kunnen begroeiingen het bijgevolg erg zwaar krijgen. Het zou fijn zijn mocht op zo’n moment het eerder afgevoerde regenwater weer ter beschikking zijn.

Richtlijnen en eisen

Om het rioleringsstelsel te ontlasten leggen gemeenten inmiddels allemaal richtlijnen en eisen rond regenwater vast, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Die hemelwaterverordeningen zijn veelal afgestemd op de capaciteit van het rioleringsstelsel en kunnen bijvoorbeeld een verplicht te retenteren aantal millimeters vastleggen, alsook het tijdsbestek waarna het retentievolume weer beschikbaar moet zijn voor de opvang van een volgende regenbui. De precieze eisen hangen af van gemeente en situatie. Zo gelden er andere eisen wanneer het regenwater wordt hergebruikt, dan wanneer het weer via de riolering afgevoerd wordt.

In het project Green Court in Gent werd voor een retentiedak gekozen.

Buffer of retentie?

Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen zijn traditionele oplossingen, maar een groot deel van het antwoord ligt nog op het dak. Groendaken worden al jaren erkend als waterbuffers met een positieve bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast. Klassieke groendaken zijn evenwel niet te ‘sturen’, met als gevolg dat het bij aanvang van een regenbui onzeker is hoeveel water er precies gebufferd kan worden. 

Dat kan wel bij een retentiedak – ook een groen-blauw dak genoemd. Bij zo’n oplossing wordt er onder de opbouw van het groendak of de daktuin een open ruimte gecreëerd waar water gecontroleerd kan stijgen en zakken. Zodoende kan het regenwater passief dan wel actief gestuurd worden. Let wel: een retentiedak is enkel mogelijk op daken zonder helling.

De draagkracht van het dak is een essentieel aandachtspunt.

Oplossing op niveau

Voor retentiedaken is er geen ‘one size fits all’-oplossing. Ieder project heeft specifieke eisen en omstandigheden die samen tot een maatoplossing leiden. Net als bij andere groendaken blijft de draagkracht van het dak het belangrijkste gegeven. Bij nieuwbouw kan dit mooi op de vereisten van het retentiedak afgestemd worden, maar bij renovatie is het uiteraard bepalend – en vaak beperkend – voor de mogelijke oplossingen. Daarnaast bepalen ook de eisen en wensen van gemeente en/of opdrachtgever wat er voor het project in kwestie aan de orde is.

Als fundament voor een projectoplossing heeft ZinCo vier basissystemen voor retentiedaken ontwikkeld. Op basis van de draagkracht, de wensen en de eisen wordt zo’n basissysteem geselecteerd, dat vervolgens projectspecifiek uitgewerkt en geoptimaliseerd wordt. Op die manier wordt er een maatwerkoplossing gerealiseerd die problemen zoals overdimensionering en onnodige kosten voorkomt.  

Een groendak dat functionele troeven aan elkaar rijgt

Lyngby ingezoomd kopiëren
Lees het gehele artikel

Daar werd de afgelopen twee jaar namelijk hard gewerkt aan Basecamp Lyngby, een onmiskenbaar functioneel gebouw dat je zonder schaamte een architectonisch hoogstandje mag noemen, inclusief een opmerkelijk groendak. Net als het gebouw zelf, combineert ook dat een unieke vormgeving met ongekende functionaliteiten.

Basecamp Lyngby is een bijzonder woonproject waarin 900 studenten, doctorandi en senioren onderdak vinden. Het gebouw is een ontwerp van Lars Gitz Architects, in samenwerking met landschapsarchitectenbureau Kragh & Berglund, en beschikt niet alleen over woon- en leefruimtes voor de diverse bewonersgroep, maar tevens over een bioscoop, verschillende game rooms en een fitnessruimte.

Over het dak loopt een wandelpad en atletiekpiste van 800 meter lang.

Organische superstructuur

Voor het ontwerp lieten de architecten en landschapsarchitecten zich inspireren door het groene karakter van Lyngby, als ware het een uitdrukking van de wens om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen. Het gebouw kronkelt bijgevolg als een organische superstructuur doorheen het landschap, en ruimtes vloeien onbelemmerd en op natuurlijke wijze in elkaar over, zowel binnen als buiten.

Wellicht het meest opvallende facet van Basecamp Lyngby is het groendak, dat op unieke wijze vanuit het maaiveld omhoog rijst en zo tot een sculpturale, zeg maar adembenemende compositie, leidt. Over de vormgeving van het dak is dan ook zorgvuldig nagedacht. Zo stijgt de hoogte langzaam met de blik op het zuidoosten, waar een prachtig uitzicht over Lyngby en The Lyngby Lake onthuld wordt.

En toch is Basecamp Lyngby veel meer dan alleen een lust voor het oog. Het gebouw, en met name het dak, is vooral ontzettend functioneel.

Het ontwerp van Lars Gitz Architects en landschapsarchitecten Kragh & Berglund wil mens en natuur dichter bij elkaar brengen.

Piste van 800 meter

Het groendak van Basecamp Lyngby vervult alle functionele troeven die je van een groendak verwacht: het stimuleert de biodiversiteit, zorgt voor een aanzienlijke regenwaterbuffer, zuivert de lucht, verlaagt de omgevingstemperatuur, reguleert de binnentemperatuur én bespaart energie. Daarbovenop gebeurt er op het dak van Basecamp Lyngby echter nog iets heel bijzonders. Het dak is namelijk uitgerust met een 800 meter lange atletiekbaan.

Opbouw

Om alles in goede banen te leiden, leverde ZinCo voor de steile dakgedeelten tussen vloer- en dakniveau circa 800 m2 Protectodrain® PD 250, een zwaar belastbaar drainage-element gemaakt van ABS kunststof met aan de onderkant een gecacheerde rubberen beschermmat. In de vlakkere ruimtes erboven en eronder werd nog eens zo’n 8.000 m2 Floradrain® FD 40-E en 500 m2 FD 25-3 toegepast. Floradrain® is een bewezen en betrouwbaar drainage- en waterbufferingselement, gemaakt van gerecycleerd, thermisch gevormd polyethyleen.

ZinCo Systeemopbouw met Floradrain® FD40.

Prijswinnend ontwerp

Het is niet zonder reden dat Basecamp Lyngby al meerdere internationale prijzen in de wacht kon slepen. Sterker nog, het is het eerste gebouw in de geschiedenis dat maar liefst acht Muse World Awards tegelijk won. Met zijn unieke vorm en compositie, en ongekende functionaliteiten is het dak van Basecamp Lyngby in ieder geval een dak als geen ander.  

Voordelig voor natuur én rendement van installatie – Zonnepanelen op groendaken

_hr_München_MTZ kopiëren
Lees het gehele artikel

In Lochristi ging ook Vice Verda daarom voor het eerst met zo’n “combi energiedak” aan de slag.

Naast de inmiddels gekende ecologische voordelen van het groendak, biedt de combinatie van een groendak met zonnepanelen ook een aantal belangrijke economische pluspunten.

Aangezien het groendak de dakdichting beschermt tegen UV-straling, ozon en hoge temperaturen in de zomer, zal de levensduur ervan bijvoorbeeld gevoelig verlengd worden. Een renovatie van de dakdichting na twintig, dertig jaar is met andere woorden niet langer nodig.

Daarnaast ligt het rendement van pv-panelen op een groendak hoger dan bij traditionele installaties. Bijkomend voordeel van de ZinCo solartoepassingen is dan weer dat de dragers van de panelen integraal deel uitmaken van het groendak, en dat het substraat van de beplantingen zodoende voor de nodige ballast zorgt. Er komt dus geen enkele doorboring van de waterdichting aan te pas.

Ook op kleinere daken is er al heel wat mogelijk.

Technische ondersteuning

ZinCo, Duits fabrikant en leverancier van complete daktuinsystemen, is als pionier, innovator en marktleider al meer dan zestig jaar actief in de sector van groendaken op platte of hellende daken en op loop- en rijverhardingen. Dankzij de jarenlange knowhow, de ondersteuning door een eigen studiebureau en een team van plantdeskundigen, worden tal van ecologische projecten van de ontwerpfase tot de uiteindelijke realisatie begeleid. Ook wanneer een daktuin of groendak met pv-panelen gecombineerd wordt.

Aan de hand van een checklist, de plannen van het gebouw en de voorkeuren van de bouwheer inzake oriëntatie, hellingsgraad, type en montage van de zonnepanelen, bezorgt het studiebureau namelijk een overzichtsschema en het legplan van de dragers, alsook een projectgebonden offerte voor het groendak inclusief solargedeelte. Waar nodig kan zelfs een windbelastingsberekening opgemaakt worden.

Omdat de plaatsing in grote mate specialistenwerk is, organiseert het bedrijf in het hoofdkantoor in Nuertingen (D) bovendien regelmatig technische opleidingen én kan er eventueel bijstand op de werf verleend worden.

In de praktijk: project Uyttenhove

Begin 2020 realiseerde Vice Verda, specialist in groendaken, in Lochristi een solarproject van maar liefst 200 pv-panelen. “Op project Uyttenhove plaatsten we voor het eerst een combi energiedak”, zegt zaakvoerder Dirk Van de Waeter. “Daarvoor werd een ZinCo Solarbasis 200 systeem geïntegreerd in een groendakopbouw met Fixodrain XD20 op twee verschillende dakniveaus. De afstanden tussen de pv-gangen, alsook de hoogte van de geïnstalleerde zonnepanelen, laten toe om op een termijn van zo’n achttien maanden een volgroeid sedumdak in het vooruitzicht te stellen, terwijl de configuratie garant staat voor zowel een minimum waterretentie (35 l/m2) als een rendementsverhoging van de pv-installatie. Niet te versmaden voordelen in het kader van een ecologisch, duurzaam project!”

Het rendement van pv-panelen ligt op een groendak hoger dan bij traditionele installaties.

Bij de installatie van het groendak werd onder meer rekening gehouden met de opgegeven ballasten. “In hoek-, rand- en middenzones werd een overeenstemmende ballastlaag met substraat aangebracht,” aldus Van de Waeter, “met in specifieke zones nog een extra grindbelasting op de Solarbasis.”

Het gehele traject van bestelling, over levering op de werf tot en met de installatie werd volgens Van de Waeter in een erg kort tijdsbestek gerealiseerd. “Dankzij de feilloze ondersteuning van ZinCo op zowel technisch als logistiek vlak”, benadrukt hij. “Legplan, calepinage, oriëntatie en ballastberekeningen werden bijvoorbeeld allemaal in samenwerking met het ZinCo studiebureau opgemaakt. Vooraleer we overgingen tot installatie op de werf, werd in het ZinCo trainingscentrum in Duitsland bovendien nog een specifieke opleiding voorzien. Dat heeft allemaal bijgedragen aan het succes van dit project.

Gezien de groeiende markt is ZinCo op zoek naar extra plaatsers voor de uitvoering van zijn projecten.  

Basisbeginselen voor een extensief groendak

gpro2_zinco_foto12-kopieren
Lees het gehele artikel

Ontdek de voordelen, vermijd de misverstanden

Steeds meer daken kleuren groen. Een evolutie die ZinCo als aanbieder van systeemoplossingen voor groendaken alleen maar kan toejuichen. Al ziet de pionier dat er inzake aanleg en onderhoud ook best nog wat misverstanden leven.

Klassieke fouten bij de opbouw van een groendak: de drainagelaag is te dun, er is geen waterreservoir voorzien en er werd onvoldoende substraat gebruikt.

 

Waarom een groendak?

Door fijn stof te binden, biodiversiteit te introduceren en regenwater vertraagd af te voeren, biedt een groendak in de eerste plaats ecologische voordelen. Visueel zorgt het voor een aangenaam rustpunt en sommige steden voorzien subsidies. Een extensief groendak werkt tevens geluidsisolerend, verlengt de levensduur van de dakdichting, en kan het rendement van zonnepanelen positief beïnvloeden. Een bijkomende thermische isolatie, zoals soms gedacht wordt, biedt het evenwel niet.

Extensieve groendaken zijn veelal voorzien van sedumbeplanting en vergen, in tegenstelling tot intensieve groendaken, weinig onderhoud.

Een onaangepast systeem kan er bij hellende daken voor zorgen dat het volledige groendak afschuift.

 

Een goede basis

Omdat de hoogte en het gewicht van de systeemopbouw beperkt blijven, zijn extensieve groendaken geschikt voor toepassing op veel types daken. Eindeloos zijn de mogelijkheden uiteraard niet. Voor een goed functionerend groendak houdt men rekening met een standaardgewicht van
100 kg/m2.

Naast de draagkracht van het dak, moeten ook de waterdichtheid en wortelwerendheid van de dakdichting voor aanleg geverifieerd worden. Pas dan kan men overgaan tot de opbouw van het systeem, te beginnen met een bescherming van de waterdichting en vervolgens een drainagesysteem met waterreservoir, filter, specifieke substraatlaag en, ten slotte, de beplanting.

Een gebrek aan onderhoud leidt tot het woekeren van ongewenste beplanting.

 

Het juiste drainagesysteem

Een goed drainagesysteem omvat meer dan de drainage alleen. Zo is de aanwezigheid van een waterreservoir een absolute must. En toch wordt net dat regelmatig vergeten. Een veelvoorkomende fout die echter gemakkelijk te vermijden is. ZinCo combineert immers alle essentiële onderdelen van een goed drainagesysteem in één enkel product: Fixodrain XD20, geschikt voor daken met een helling tussen 1,5% en 15%. Bijkomend voordeel? Omdat de rollen eenvoudig in elkaar geklikt worden, krijgt ongewenste worteldoorgroei geen kans.

Verder moeten systeemopbouwen ook aan de helling van het dak aangepast worden. Een verkeerd (drainage)systeem kan een constante waterverzadiging van het substraat en bijgevolg afsterven van de plantjes veroorzaken, of er bij hellende daken zelfs voor zorgen dat het volledige
groendak afschuift.

Een gebrek aan onderhoud leidt tot het woekeren van ongewenste beplanting. Een verkeerd (drainage)systeem leidt tot stagnatie, een constante verzadiging van de substraatlaag en, uiteindelijk, afsterven van de plantjes.

 

Substraat op maat

Het substraat wordt in functie van onder meer de beplanting, waterhuishouding en verluchting gekozen. Onaangepast of gecontamineerd substraat kan leiden tot het verdwijnen van de originele of net de ontwikkeling van ongewenste beplanting. Het gebruik van zand is bijvoorbeeld niet toegestaan, en ook minerale wol is minder geschikt. Voor een goede keuze vormen de Duitse FLL-richtlijnen (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) een uitstekende leidraad.

Opnieuw is de laagdikte een cruciaal aandachtspunt. Zowel te veel substraat als een te geringe laagdikte van 3 à 4 cm hebben negatieve gevolgen. Reken daarom op een substraatdikte van minstens 6 cm na inklink.

Het spreekt voor zich dat de systeemopbouw de waterafvoeren niet mag bedekken.

Meer dan sedum

Hoewel sedumbeplantingen op extensieve groendaken de norm zijn, bestaan er wel degelijk nog andere mogelijkheden. Door middel van voorgeteelde beplantingen (Multitops) krijgt ook een extensief groendak, mits een iets hogere substraatdikte van zo’n 8 cm, een grote biodiversiteit met lange en kleurrijke bloeiperiode. Uiteraard zijn niet alle planten geschikt voor een groendak, maar ZinCo staat u graag bij met advies en beschikt tevens over een reeks bewezen mengsels, waaronder de Bijen en Vlinder Multitops.

Worden sedumbeplantingen door middel van inzaaien van stekken of voorgeteelde matten aangebracht, dan worden Multitops los ingeplant. Het is hoe dan ook van groot belang dat beplantingen na het aanbrengen voldoende
bewaterd worden.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het aanbrengen van grindstroken enkel een aanbeveling van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf); geen absolute verplichting. De bouwheer kan het uiteraard wel eisen.

Verkeerde beplanting kan desastreuze gevolgen hebben.

 

Onderhoud

Hoewel een extensief groendak in grote mate zelfonderhoudend is, mag u niet denken dat u er niet naar moet omzien. Vooral gedurende het eerste jaar is een beperkt onderhoud essentieel: het verwijderen van ongewenste planten, herinzaaien of heraanplanten, en eventueel bijmesten. Ook een controle van de waterdichting bij aansluitingen en dakranden is nodig, net als het controleren en vrijmaken van waterafvoeren en dakgoten. Extensieve groendaken met Multitops vragen wat meer onderhoud. Zij vergen onder meer een tweejaarlijkse maaibeurt.

Tot slot kunnen de planten in tijden van de klimaatopwarming af en toe wel wat extra bewatering gebruiken. Vergeet niet dat ze op het dak aan nog extremere omstandigheden worden blootgesteld dan hun tegenhangers op grondniveau!   

Duizelingwekkend relaxen op een dak in Amsterdam

img_20180606_103651701_hdr-kopieren
Lees het gehele artikel

Zonnebaden en relaxen? Een zwembad met panoramisch zicht van 360°? Een loungebar voor een frisse cocktail midden in het groen?

Het klinkt als een exotische bestemming, terwijl dit allemaal mogelijk is op een ZinCo “Stormwater Management Groendak”  in Amsterdam.

Soho House Amsterdam werd ontworpen volgens het concept van Nick Jones: het realiseren van een internationale exclusieve ontmoetings- en verblijfplaats voor creatievelingen uit verschillende sectoren, zoals kunstenaars, artiesten, auteurs, muzikanten, modeontwerpers,  mensen uit de media… Het eerste Soho House opende in 1995 zijn deuren in Londen. Vandaag zijn er wereldwijd 27 Soho Houses, stuk voor stuk gelegen op buitengewone locaties.

Een niet-alledaags project

Op een steenworp van de populaire Amsterdamse winkelbuurt ‘De Negen Straatjes’ en vlakbij de Dam bevond zich het ‘Bungehuis’, een geklasseerd gebouw uit 1934. Via een verbluffende en ingrijpende renovatie werd het gebouw omgevormd tot het Soho House. Het zes verdiepingen tellende ‘Bungehuis’ werd door het Nederlandse  Architectenbureau Kentie en Partners getransformeerd van een voormalig handelspand naar een multifunctioneel complex met 79 kamers, vergaderzalen, wellnessruimte met sauna, verschillende  loungebars, restaurants en zelfs een bibliotheek.

Alles werd uitgevoerd met respect voor de originele art deco-stijl en de typische begin 20ste eeuwse  bouwtrant. Het Soho House is een prachtig voorbeeld van een herbestemming en herwaardering van een oud gebouw in een stedelijke omgeving. Het gelijkvloers staat open voor het brede publiek en biedt toegang tot het ‘Cecconi’s Restaurant’ en de ‘Cowshed Wellness’.

Absolute blikvanger van het gebouw is echter het indrukwekkende dak, een creatie van landschapsarchitect Marnix Tavenier. Hij combineerde er groendaken met houten terrasvloeren, een loungebar en een buitenzwembad met duizelingwekkend uitzicht over de oude binnenstad van Amsterdam.

Wat echter niet zichtbaar is, is de onderliggende structuur. Om tegemoet te komen aan de ambitie van de stad Amsterdam om bij piekbuien minstens 60 liter per m² te bufferen, werd gekozen voor een ZinCo regenwaterretentie groendak: “Stormwater Management Greenroof”.

De expertise en de technische bijstand van ZinCo hielden tal van extra voordelen in voor de ontwikkeling van het project.

Regenwaterretentiegroendak

Regenwaterretentiedaken zijn platte daken zonder helling waarbij het regenwater tijdelijk op het dak opgeslagen wordt om het rioleringsstelsel bij zware piekbuien te ontlasten en dus overstromingen te voorkomen. Het opgeslagen regenwater kan vertraagd afgevoerd of hergebruikt worden voor de beplanting van een bovenliggend groendak tijdens periodes van langdurige droogte. Door de klimaatveranderingen verwachten experten zowel meer periodes met zware regenval als langere periodes van hitte en droogte.

Intelligente opbouw

Op een wortelwerende dakdichting werd een beschermmat SSM45 aangebracht over de hele oppervlakte. Hierop kwamen de waterretentie-elementen RSX65. Deze elementen van 65 mm hoog zijn onderling met elkaar te verbinden en kunnen tot 60l/m² bufferen. Ze kunnen zowel toegepast worden onder groendaken als onder loop- en rijverhardingen. De totale waterbufferingscapaciteit van het Soho House bedraagt niet minder dan 30.000 liter. Het regenwater kan nadien door middel van een regelbare debietbegrenzer vertraagd en zonder overbelasting afvloeien naar het rioleringsstelsel of hergebruikt worden voor irrigatie van de beplanting. De debietbegrenzer is voorzien van een overloop als extra veiligheidsvoorziening. Voor meer informatie kijk op www.zinco.be